Başa
Eroğlu Muhasebe Denetim Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri

MALİ DURUMU BOZULAN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE MALİ DURUMU BOZULAN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

 

TTK’ nın konuya ilişkin 376. maddesi ETTK’da olduğu gibi, şirketin mali durumunun bozulması halini üç kademeli olarak ele almış ve bu hallerde şirket yönetim kurulu ve genel kurul tarafından alınması gereken tedbirleri yine kademeli bir şekilde belirtmiştir. TTK’ya göre, şirketin mali durumun bozulmasına ilişkin haller şunlardır:

1. Şirket sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması,

2. Şirket sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması,

3. Şirket aktiflerinin alacaklılarının alacaklarının karşılanmasında ye­tersiz kalmasıdır.

1. Şirket Sermayesi İle Kanunî Yedek Akçeler Toplamının Yarısının Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması:

TTK’nın 376. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, “son yıllık bilânçodan, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa”, yönetim kurulu, genel kurulu he­men toplantıya çağırmak ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici ön­lemleri sunmak zorundadır.

Bu önlemler, sermaye artırımı, bazı üretim birimlerinin veya bölümle­rin kapatılması ya da küçültülmesi, iştiraklerin satışı, pazarlama sisteminin değiştirilmesi vs. olabilir. Önlemler 378 inci madde uyarınca tehlikelerin erken teşhisi komitesince de zaten daha önceki tarihlerde önerilmiş olabi­lir. Hükmün uygulanabilmesi için, kanunî yedek akçeler dışındaki açık ye­dek akçelerle de zararın kapanmamış olması ve arta kalan zararın sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısını geçmesi gerekir. “Sermaye” terimi ile bilânçoda sermaye kalemi altında yer alan esas sermaye ve kayıt­lı sermaye sisteminde çıkarılmış sermaye; kanunî yedek akçe ile, 519 uncu madde hükmünde düzenlenen akçeler kastedilmiştir(Komisyon Raporu).

Yönetim kurulunun, genel kurulu hemen toplantıya çağırması, şirketin finansal yönden kötü durumda bulunduğunu bütün açıklığıyla kurula an­latması, hatta bu konuda bir rapor vermesi, zararların sebeplerini (kaynak­larını) göstermesi ve tedavi çareleri önermesi gerekir, aksi halde yönetim kurulu sorumlu olur. Fıkra hükmüne göre, durum, son yıllık bilânçoya göre belirlenir. Söz konusu açık, bir ara bilânçodan anlaşılmış veya 378 inci maddeye göre çalışan komitenin vereceği raporlarda belirtilmişse, yöne­tim kurulu son yıllık bilânçoyu beklememelidir. Kaybın varlığı m.376/f.1 hükmünün işlemesi için yeterlidir. 378 inci maddeye göre erken teşhis ile görevli olanlar da durumu tespit edince yönetim kurulunu bilgilendirmeli­dir. Ancak, söz konusu kişi ve komitelerin sadece ikaz borçları vardır. Genel kurulu toplantıya çağırmak yönetim kurulunun görevidir. Kötüleşme aylık hesaplardan anlaşıldığı takdirde, yıllık bilânço esaslarına göre bir ara bilânço çıkarılması da gerekebilir. Yönetim kurulunun iyileştirici önlem önerilerini ilgili komitelerle birlikte oluşturması ve durumu açıklayıcı ra­porda bu komitelerin görüşlerine yer vermesi gerekir. Yönetim kurulunun, genel kurulu toplantıya çağırma görevini ihmâl etmesi halinde, bu kurulu azlık toplantıya çağırabilir(Komisyon Raporu).

 

2. Şirket Sermayesi İle Kanunî Yedek Akçeler Toplamının Üçte İkisinin Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması:

TTK’nın 376. maddesinin ikinci fıkrasında “Son yıllık bilânçoya göre, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebe­biyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan ge­nel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanma­sına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.” denilmiştir.

Dolayısıyla, son yıllık bilânçodan, zararlar sebebiyle sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığı anlaşıl­dığı takdirde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine genel kurul iki karardan birini alabilir:

(1) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesi, yani sermayenin azaltılıp za­rarın bünye dışına atılması;

(2) Sermayenin tamamlanması.

Eğer genel kurul bu iki karardan birini almaz ise anonim şirket sona erer. TTK’nın genel kurulu bu seçenekler arasında tercih yapmaya zor­lamasının sebebi, şirketin durumunu bir an önce açıklığa kavuşturmak düşüncesidir. Tamamlama ile azaltılan sermaye kadar veya ondan fazla sermaye artırımı yapılması veya bilânço açıklarının pay sahiplerinin tü­münce (m. 421/f.1, b.1) veya bazı pay sahipleri tarafından kapatılması ya da bazı alacaklıların alacaklarını silmesi kastedilmektedir. Tamamlamada oybirliği sağlanırsa her pay sahibi bilânço açığını kapatacak parayı ver­mekle yükümlüdür. Bu yoldaki bir genel kurul kararı 421. maddenin ikinci fıkrasının birinci bendi anlamında bir belirli olaya özgü ek yüküm ihdas etmiş demektir. Bu ek yüküm ne sermaye konulması ne de borç verilmesi olmayıp karşılıksızdır. Oybirliği sağlanmamışsa bazı pay sahiplerinin ken­di istekleriyle tamamlama yapmalarına engel yoktur(Komisyon Raporu)

3. Şirketin Borca Batık Olması:

Şirketin borca batık olması durumunda uygulanacak kurallara 376. maddenin üçüncü fıkrasında yer verilmiştir. “Borca batık olma” kavramı, şirket aktifleri -yıllık bilânçoda olduğu gibi defter (iktisap) değerleriyle değil- fakat gerçek (olası satış değerleri) değerleriyle değerlemeye tâbi tu­tulsalar bile alacaklıların, alacaklarını alamamaları, yani şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamaması demektir(Komisyon Raporu).

Bu itibarla, eğer şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler var ise, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin de­vamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilânço çıkarttırıp denetçiye vermek zorundadır(TTK, m.376/f.3).

Borca batık durumda olmanın işaretleri, yıllık bilânçodan, aylık, üç aylık veya altı aylık hesap durumlarından, denetçinin, erken teşhis komitesinin ra­porlarından ve/veya yönetim ile yönetim kurulunun belirlemelerinden ortaya çıkabilir. Böyle işaretler varsa, yönetim kurulu hem işletmenin devamı esası­na göre hem de aktiflerin olası satış değerleri üzerinden bir ara bilânço düzen­letip denetçiye verir. İki bilânço çıkarılmasının çeşitli yararları vardır. Varlık­ların olası satış değerlerine göre çıkarılan bilânço şirketin iflâsı için yönetim kurulunun mahkemeye başvurmasına gerek olup olmadığını ortaya koyar.

Denetçi bu ara bilânçoyu, en çok yedi iş günü içinde inceler ve değer­lendirmeleri ile önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna sunar. Şirketlerde 378 inci maddede düzenlenen erken teşhis komitesinin önerilerinin de dikkate alınması şarttır(TTK, m.376/f.3). Denetçinin incelemesini ve öne­rilerini yedi gün içinde vermesi şartı hükme özellikle konulmuştur. Çünkü, yönetim bu rapora göre durumu mahkemeye bildirecek veya buna gerek gör­meyecektir. Rapor mahkemenin kararlarına esas olur(Komisyon Raporu).

Rapordan, aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde ise, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflâsını ister(TTK, m.376/f.3).

Bununla birlikte, eğer, iflâs kararının verilmesinden önce, şirketin açı­ğını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şir­ket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul eder ve de bu be­yanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim ku­rulu tarafından iflâs isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanır ise, mahkemeye başvuru zorunluluğu ortadan kalkar11(TTK, m.376/f.3). Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış baş­vuru iflâs bildirimi olarak kabul olunur(TTK, m.376/f.3).

TTK’da iflasın ertelenmesine de yer verilmiştir. Buna göre, yöne­tim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini isteyebilir(TTK, m.377). Ancak, iflasın ertelenmesine 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanu­nunun 17912, 179/a13 ve 179/b14 maddeleri uygulanır(TTK, m.377).

SONUÇ: 

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin TTK’ya göre sorumluluklarının doğmamasını teminen, şirketin mali du­rumunu yakından takip etmeleri ve sermayenin kaybı ya da borca batıklık hallerinde Yasada kendilerine yüklenilen görevleri eksiksiz yerine getir­meleri menfaatlerine olacaktır.

 

Teşekkürler

Soner ALTAŞ