Başa
Eroğlu Muhasebe Denetim Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

SIRA NO KANUN MADDESİ CEZA MADDESİ FİİL 2020 AÇIKLAMA
1 3 98 İşyerinin açılışını muvazaalı olarak bildirmek 31.905,12  TL                                                                                                                    İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
2 5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 268,45 TL Bu durumdaki her İşçi İçin
3 7 99/a Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak 448,64 TL Bu durumdaki her İşçi İçin
4 8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi düzenlememek 448,64 TL Bu durumdaki her İşçi İçin
5 14 99/b Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak 448,64 TL Bu durumdaki her İşçi İçin
6 28 99/c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 448,64 TL Bu durumdaki her İşçi İçin
7 7 99/2 İşletmenin ortalama ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulması gerektirecek ölçüde ve öngörülmeyen şekilde artması halinde yapılacak geçici iş ilişkisine aykırı davranmak 1.795,80 TL Bu durumda her işçi için
8 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 1.050,53 TL İşten çıkarılan her İşçi İçin
9 30 101 Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 3.983,85 TL Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
10 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 289,29 TL Bu durumda olan her İşçi ve her ay için
11 32 102/a Ücret,prim,ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 289,29 TL Bu durumda olan her İşçi ve her ay için
12 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.050,51 TL  
13 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 1.050,51 TL  
14 39 102/a Asgari ücret ödememek ve eksik ödemek 289,29 TL Bu durumda olan her işçi ve her ay için
15 41 102/c Fazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak 511,16 TL Bu durumdaki her İşçi İçin
16 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek 1.050,51 TL  
17 56 103 Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 511,16 TL Bu durumdaki her İşçi İçin
18 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 511,16 TL Bu durumdaki her İşçi İçin
19 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 511,16 TL Bu durumdaki her İşçi İçin
20 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 511,16 TL Bu durumdaki her İşçi İçin
21 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 2.810,76 TL  
22 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 511,16 TL Bu durumdaki her İşçi İçin
23 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 2.810,76 TL  
24 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.810,76 TL  
25 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 2.810,76 TL  
26 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 2.810,76 TL  
27 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 2.810,76 TL  
28 74 104 Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.810,76 TL  
29 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 2.810,76 TL  
30 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 2.810,76 TL  
31 90 106 Bu Kanunun 90 ıncı maddesinde öngörülen izni almadan faaliyet gösteren işverene  2.810,76 TL  
32 92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1. Fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 25.524,83 TL  
33 96/1 107/    1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama ve yahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 25.524,83 TL  
34   107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 25.524,83 TL