Başa
Eroğlu Muhasebe Denetim Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
  CEZA MİKTAR CEZA MİKTAR
  (TL) (TL)
     
İDARİ PARA CEZALARI 2019 2020
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için   8.822 TL 10.214,00 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya   3.530 TL 4.327,07 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya   7.058 TL 8.651,69 TL
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için      588 TL 720,77 TL
AÇIKLAMALAR:    
a) 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
b) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.